top of page

REGULAMINY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WAŻNY OD 01.11.2022

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Właścicielem sklepu jest spółka Sportrepublic Szymon Markowski z siedzibą w Jaworzu,  ul. Bielska 35a, 43-384 Jaworze, NIP: 547-210-80-55, REGON: 364399827, adresem poczty elektronicznej: info@wiems.pl, zwana dalej: „Sportrepublic Szymon Markowski”, "www.wiems.pl " lub "Sklepem Internetowym", numer telefonu: 663 665 565.

 2. Sklep Internetowy działający pod adresem https//www.wiems.pl służy do dokonywania zakupów sprzętu do treningu elekstrostymulacji EMS i akcesoriów  (w szczególności baterii, kombinezonów, bielizny), za pośrednictwem sieci Internet. 

 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.wiems.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną1, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym". 

 4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie wiems.pl lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.  

 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej. 

 6. Zamówienia poprzez stronę internetową www.wiems.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

 8. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Wiems.pl i Sportrepublic Szymon Markowski. 

 9. Otrzymywanie przez Kupującego od Wiems.pl i Sportrepublic Szymon Markowski innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.wiems.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości. 
   

 § 2 Potwierdzenie zamówienia 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną. 

 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia. 

 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w dostępności ograniczonej, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez dostępność ograniczoną rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze. 

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. 

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia. 

 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail. 
   

 § 3 Formy płatności 

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie: https://www.wiems.pl/wisklep  

 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty (3 dni dla zamówień z płatnością z góry) od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. 
   

 § 4 Dostawa towaru 

 1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski. 

 2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: https://www.wiems.pl/wisklep. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem,  a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". 


 § 5 Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach. 

 2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny: 2.1. w terminie 14 dni,

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Kupujący wszedł  w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. 

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Wiems.pl i Sportrepublic Szymon Markowski o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo złożone w siedzibie Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski czy wysłane pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego, odpowiednio na adres: Wiems.pl, ul. Bielska 35a, 43-384 Jaworze / formularz kontaktowy dostępny na stronie:  https://www.wiems.pl). W przypadku złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego). 

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy). 

 6. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wiems.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego. 

 7. Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 8. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, prosimy odesłać na własny koszt na adres: Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski, ul. Bielska 35a, 43-384 Jaworze w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Wiems.pl, Sportrepublic Szymon Markowski. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem. 

 9. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy zostanie nieuznane na podstawie §5 pkt 2.3., to Kupujący ponosi koszty odesłania Mu rzeczy. 

 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy. 

 11. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta (lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) od umowy   w terminach określonych w pkt 2 w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.). 

 12. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 13. Niezależnie od treści § 5 pkt 2 Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 • o świadczenie usług za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; 

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 • zawartej w drodze aukcji publicznej; 

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął  świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody; 

 • o świadczenie usług za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy a usługa została już w pełni wykonana za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta. 


 § 6 Gwarancja 

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta. 

 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji. 

 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. 

 
§ 7 Rękojmia 

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru. 

 3. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121  z późniejszymi zmianami). 

 4. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://wiems.pl

 5. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien odesłać wadliwy towar listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Sklepu Internetowego  lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Wiems.pl, ul. Bielska 35a, 43-384 Jaworze), przy czym koszty odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone. 

 6. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”. 

 
§ 8 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sportrepublic Szymon Markowski z siedzibą  w Jaworzu (43-384) przy ul. Bielska 35a, NIP: 5472108055, Regon: 364399827, Klienci mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Sportrepublic Szymon Markowski  za pośrednictwem nr tel.: 663 665 565 lub poczty elektronicznej: info@wiems.pl.  

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sportrepublic Szymon Markowski zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane. 

 3. Sportrepublic Szymon Markowski przetwarza dane osobowe Klientów w celu: 

 4. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności  w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania ciążących na Sportrepublic Szymon Markowski obowiązków prawnych,  w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sportrepublic Szymon Markowski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 5. W granicach wskazanych powyżej - Sportrepublic Szymon Markowski może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sportrepublic Szymon Markowski będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne -  z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sportrepublic Szymon Markowski do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. 

 7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy Sportrepublic Szymon Markowski będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy. 

 8. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza  w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
   

 § 9 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego 

 1. Sportrepublic Szymon Markowski udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030): udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego, zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej, 

 2. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości  o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,  

 3. Kupujący zobowiązuje się do: 

 • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Sportrepublic Szymon Markowski

   4. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość                   złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: info@wiems.pl. Kupujący zostanie                               poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego                   została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy. 
 

 § 10 Plasowanie ofert 

 1. Oferty przedstawiane konsumentowi w ramach wyników wyszukiwania internetowego plasowane są w szczególności w oparciu o parametr dopasowania frazy wpisanej w wyszukiwarce do nazwy produktu w ofercie Sklepu. Parametr ten, w porównaniu z innymi w sposób dokładniejszy pozwala na przedstawienie konsumentowi wyników wyszukiwania odpowiadającym jego preferencjom. 
   

§ 11 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 1. Poprzez sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z art. 4 pkt 13) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które jest zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. 

 2. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 

 3. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych może oddać zużyty sprzęt: 

 • 3.1. nieodpłatnie, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w każdym sklepie o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów przedmiotu nie przekracza 25 cm, 

 • 3.2. nieodpłatnie, dystrybutorowi dostarczającemu nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, 

 • 3.3. nieodpłatnie, dystrybutorowi w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

   4. Dystrybutor: 

 • 4.1  jest uprawniony do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt, 

 • 4.2 dystrybutor o którym stanowi pkt 3.1. niniejszego paragrafu, odmawia przyjęcia niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z zużytego sprzętu.

  5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Bielsku-Białej można oddać w Punkcie Selektywnej                Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się przy: 

 • 5.1. ul. Straconki 1, (Bielsko-Biała 43-300), 

 • 5.2. ul. Krakowska 315D, (Bielsko-Biała 43-300). 

  

 § 12 Postanowienia końcowe 

 1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku: 

 2. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,  

 3. Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu. 

 4. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 9 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. 

 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych. 

 6. Sklep Internetowy umożliwia dostęp do pochodzących od konsumentów opinii 
  o produktach, które nabyli. Konsument po złożeniu zamówienia i jego odbiorze otrzymuje wiadomość mailową zawierającą link, który stanowi przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej w celu pozostawienia opinii o zakupionym produkcie. 

 7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01.11.2022 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 11.11.2022 r. 

Privacy & Safety

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Wiems.pl, prowadzony pod wiems.pl (dalej zwaną Witryną) przez Sportrepublic Szymon Markowski, z siedzibą w Jaworzu, ul. Bielska 35a, 43-384 Jaworze (dalej zwanego Sklepem Internetowym). 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.  

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.  

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.  

Pliki cookies gromadzone są również przez Google Analytics. System analizy sieciowej Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. System wykorzystywany jest do analizowania ruchu na stronach oraz do świadczenia usług z nim związanych. Adresy IP użytkowników nie są łączone z inny danymi zbieranymi przez firmę Google. 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.  

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:  

 • nazwisko i imię, 

 • adres zamieszkania, 

 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 

 • adres poczty elektronicznej, 

 • numer telefonu. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@wiems.pl.  

Marketing Sklepu Internetowego 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Wiems.pl. 

Jeżeli niezależnie od powyższego wyraziliście Państwo zgodę na dostosowywanie oferty handlowej lub reklamy w sposób zautomatyzowany do Państwa preferencji (profilowanie) – przesyłana informacja handlowa może zostać ukształtowana przy uwzględnieniu danych demograficznych lub behawioralnych będących w posiadaniu Sportrepublic Szymon Markowski. W szczególności możliwe będzie wówczas: 

 • dokładniejsze personalizowanie przekazu, zwłaszcza pod kątem tego kiedy ostatnio otwarliście Państwo otrzymany newsletter, czy aktualnie przebywacie Państwo online/offline lub też w jakiej formie zapisaliście się Państwo do newslettera. 

 • wysyłanie maili automatycznych z rekomendacjami produktowymi na podstawie przeglądanych produktów. 

 • wysyłanie maili automatycznych z przypomnieniem o możliwości dokończenia zamówienia (w przypadku przerwania stosownej procedury) 

Zgoda na dany rodzaj przetwarzania może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez wysłanie wiadomości na adres info@wiems.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Udostępnienie informacji 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.  

Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Środki techniczne i Państwa obowiązki 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.  

Połączenia związane z wypełnianianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.  
 

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@wiems.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@wiems.pl.  

Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@wiems.pl

Sklep internetowy współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby zapewnić wyświetlanie reklam w oparciu o Państwa aktywność i zainteresowania. Dlatego podczas wizyty na stronach internetowych na twardym dysku komputera użytkownika zapisywane są także ciasteczka podmiotów trzecich, takich jak: 

Google LLC („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl 

Możecie Państwo w każdym czasie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niezbędne w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np: 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

POLITYKA COOKIES 

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.wiems.pl i innych naszych stronach. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy. 

Czym są pliki Cookies? 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z witryny i sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów. 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym przypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje w swojej przeglądarki internetowej. 

Jak wyłączyć pliki Cookies? 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej. 

Instrukcja zarządzania ustawieniami plików Cookies w przeglądarce Google Chrome: kliknij tutaj 
Instrukcja zarządzania ustawieniami plików Cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: kliknij tutaj 
Instrukcja zarządzania ustawieniami plików Cookies w przeglądarce Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer: kliknij tutaj 
Instrukcje zarządzania ustawieniami plików Cookies w pozostałych przeglądarkach: kliknij tutaj 

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. 

Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies w przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego i niektórych usług. 
Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach. 

W jakim celu przetwarzane są pliki Cookie? 

Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach: 

 • identyfikacji użytkownika jako osoby zalogowanej w sklepie internetowym, 

 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, 

 • zapamiętywania przeglądanych produktów, kategorii produktów oraz produktów dodanych do koszyka w celu zaproponowania dodatkowych ofert komplementarnych, 

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego, 

 • obsługi konta użytkownika w sklepie internetowym, 

 • dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego, 

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego. 

Komu przekazywane są dane z plików Cookie? 

Pliki Cookie gromadzone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami narzędzi statystycznych oraz marketingowych. Lista podmiotów, które korzystają z plików Cookie znajduje się poniżej. 

Podmiot  / Rodzaj danych i cel przetwarzania 

Google  

Dane behawioralne wykorzystywane w celu gromadzenia statystyk oraz dostosowania ofert w kanałach marketingowych udostępnianych przez firmę Google. (Możliwość zmiany ustawień reklamowych bezpośrednio na koncie użytkownika: https://support.google.com/ads/answer/2662856

Facebook  

Dane behawioralne wykorzystywane w celu gromadzenia statystyk oraz kierowania ofert w kanałach marketingowych udostępnianych przez firmę Facebook. (Możliwość zmiany ustawień reklamowych bezpośrednio na koncie użytkownika: https://www.facebook.com/help/562973647153813?helpref=about_content

3XR 

Dane behawioralne wykorzystywane w celu gromadzenia statystyk oraz dostosowania zawartości wiadomości email wysyłanych do użytkownika. 

Insider  

Dane behawioralne wykorzystywane w celu dostosowania elementów wyglądu sklepu internetowego do użytkownika oraz wysyłki oferty za pomocą powiadomień push. 

 

bottom of page